Hasta Hakları

Bilgi İstemek

Sağlık kuruluşu tarafından verilen her türlü hizmetin ve olanağın ne olduğunu ve bu hizmetlerden yararlanma koşul ve bedellerini öğrenmek.

Sağlık Kuruluşunu Seçmek ve Değiştirmek

Yaşamsal tehlike bakımından sağlık kuruluşunun değiştirilmesinde tıbben sakınca görülmemesi şartı ile istediği sağlık kuruluşunu seçerek tedavi görmek.

Personeli Tanımak

İstediği takdirde kendisine sağlık hizmeti verecek veya vermekte olan doktorların ve diğer tıbbi personelin kimlikleri, görev ve unvanları hakkında bilgi sahibi olmak.

Tıbbi Konularda Bilgi İstemek

Kendi sağlık durumu, uygulanacak tıbbi hizmetler, bunların yararları ve olası sonuçları hakkında bilgi edinmek. Hastalığının seyri ve sonuçları hakkında sözlü veya yazılı bilgi alabilmek, sağlık durumu ile ilgili bilgiler bulunan dosyaya ulaşabilmek.

Bilgi Verilmesini Yasaklamak

Sağlık durumu hakkında kendisine, ailesi veya yakınlarına bilgi verilmemesini talep etmek.

Hastalıkları Konusunda Ek Bir Görüş İstemek

Hastalıkları konusunda ek bir görüş istemek, bu doğrultuda konsültan doktoru seçebilmek. Hastalar bu isteklerini bakımlarından sorumlu sağlık personeline iletebilirler.

Mahremiyetine Saygı Gösterilmesi

Sağlık hizmetinin verilmesi ile elde edilen bilgilerin kanunen izin verilen haller dışında kesinlikle açıklanmaması. Tüm tıbbi değerlendirilmelerin, sağlık harcamalarının kaynağının gizli tutulması. Tedavisi ile doğrudan ilgili olmayan kişilerin tıbbi müdahale sırasında bulunmaması. Hastalığın içeriği gerektirmedikçe şahsi ve ailevi hayatına müdahalede bulunmaması hakkını korumak.

Tıbbi Tedavilere İzin Vermek

Tıbbi tedaviler konusunda yeterli bilgiyi aldıktan sonra yazılı onay vermek. Hastalara bu bilgiler hastanın sürekli doktoru ve -/veya girişimi yapacak doktor tarafından anlatılır. Hastalar hastalığın tanımı, önerilen tedavi, operasyon veya girişimlerin riskleri ve alternatifleri konularında uzman doktorları tarafından bilgilendirilirler.

Tedaviyi Reddetmek ya da Durdurmak

Yasal olarak zorunlu haller dışında, ortaya çıkabilecek olumsuz sonuçların doktor tarafından tümüyle anlatılması sonrası, bunların sorumluluğunu üstlenmek koşulu ile uygulanacak tedaviyi reddetmek veya durdurmak.(Girişim veya tedaviyi durdurmak ancak tıbbi yönden sakınca bulunmaması koşuluna bağlıdır)

Eşitlik İçinde Hizmete Ulaşma

Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç ve ekonomik ve sosyal durumlar dikkate alınmadan hizmet almak.

İnsani Değerlere Saygılı Bir Yaklaşımla Hizmet Almak

Kişisel değerlerine uygun bir şekilde ve ortamda sağlık hizmetlerinden yaralanmak.

Güvenlik İçinde Olmak

Güvenlik içinde olmayı beklemek ve bunu istemek.

Rahatlık

Her türlü hijyenik şartta, gürültüsüz ve rahat bir ortamda hizmet almak.

Dini Gerekleri Yerine Getirmek, Sosyal, Psikolojik Destek, Dilini Kullanma Hakkı

Sağlık kurum ve kuruluşları olanakları ölçüsünde kurum hizmetlerinde aksamalara neden olmamak koşulu ile dini koşulları serbestçe yerine getirmek, arzu edilen dilin serbestçe kullanılması ve gereken durumlarda Sağlık kuruluşundan sosyal ve psikolojik destek istemek.

Şikayet Hakkı

Hakların ihlali halinde mevzuat çerçevesinde her türlü şikayet hakkını kullanmak.

Hasta Sorumlulukları

 • Bakım hizmeti vermekle görevli doktor, hemşire ve sağlık görevlilerine sağlık durumlarıyla ilgili tam ve doğru bilgi vermek.

 • Tüm sağlık çalışanları ile açık bir iletişimde bulunmak ve anlayışlı olmak.

 • Bakım personeliyle kendilerine verilecek bilgiler, sağlığı ile ilgili alınan kararlar ve tüm konularda işbirliği içinde çalışmak.

 • Tıp biliminin olası risk ve sınırlarını tanımak ve bu doğrultuda gerçekçi yaklaşımı korumak.

 • Verilen sağlık hizmetleri hakkında önemli konularda karar ve rıza vermek.

 • Alacağınız bakım hizmetinde anlaşılmayan noktalar varsa aydınlanıncaya kadar soru sormak.

 • Bakım hizmeti verilirken sizden istenen ve olabilecek en uygun ortamı sağlamak.

 • Sağlık harcamalarının gerektireceği maddi yükümlülükleri vaktinde karşılamak.

 • Düzenli egzersiz, sigara içmemek, sağlıklı bir beslenme alışkanlığı edinmek gibi önlemler konusunda hassas olmak.

 • Enfeksiyon hastalıkların yayılmaması için alınmış ve kendilerine önerilen tüm önlemler konusunda hassas davranmak.

 • Sağlık hizmeti veren kişilerin diğer hastalara ve topluma karşı olan etkin tedavi sağlama zorunluluğunun farkında olmak.